9/11: Inside the President’s War Room (2021)

9/11: Inside the President's War Room (2021) พากย์ไทย เรื่องย่อ : 9/11 จากมุมมองของประธานาธิบดี ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะจากบุคคลที่ต้องตัดสินใจระหว่างการโจมตีของ World Trade Center

NOT FOUND