A Long Goodbye ลาก่อนอาจารย์ใหญ่ (2019)

A Long Goodbye ลาก่อนอาจารย์ใหญ่ (2019) เรื่องย่อ : อาจารย์ใหญ่วัยเจ็ดสิบปีที่เกษียณอายุราชการแจ้งภรรยาและลูกสาวว่าเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์ พวกเขาทั้งหมดกังวล แต่มีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกันเนื่องจากสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ครอบครัวมองดูสามีและพ่อที่ป่วยเป็นโรคนี้และสูญเสียความทรงจำ ที่น่าสนใจคือมีช่วงเวลาที่เปล่งประกายในชีวิตของเขาซึ่งผู้ชายจะไม่ปล่อยให้ไป...