My Name Is Pauli Murray ฉันชื่อเปาลี เมอร์เรย์ (2021)

My Name Is Pauli Murray ฉันชื่อเปาลี เมอร์เรย์ (2021)

My Name Is Pauli Murray ฉันชื่อเปาลี เมอร์เรย์ (2021) เรื่องย่อ : ย้อนรอยชีวิตและความคิดของเพาลี เมอร์เรย์ นักกฎหมาย นักเคลื่อนไหว และกวีผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อทั้งรูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก และเธอร์กู๊ด มาร์แชล